15/12/2000 > 5 Hàng Tre, Hà Nội

05/11/2003 > 54 Mai Hắc Đế, Hà Nội

24/11/2006 > 575 Kim Mã, Hà Nội

28/05/2010 > 25 Bát Sứ, Hà Nội

08/04/2011 > 31 Xuân Diệu, Hà Nội

14/02/2014 > 101 Trần Thái Tông, Hà Nội